Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ja w szkole II

logo2.jpeg

W szkołach podstawowych w naszej gminie realizowany jest projekt pn.: „JA W SZKOLE II”, skierowany do 95 uczniów klas I-III (46 dziewczynek, w tym 1 niepełnosprawna, 49 chłopców) finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dzieci w ramach projektu uczestniczą w wielu w zajęciach:

Przewiduje się, że uczniowie będą korzystać na zajęciach z różnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego.

Wartość projektu wynosi 61 830 zł.


KAPITAL_LUDZKI - Kopia.jpeg UE+EFS_L-kolor.jpeg

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Więcej informacji:

Wersja XML