Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ja w szkole II - Szkoła Podstawowa w Pokoju

   W ramach projektu „Ja w szkole II” prowadzę w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokoju zajęcia polonistyczne dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania w klasie III. Odbywają się one raz w tygodniu po jednej godzinie. Uczniowie mają możliwość doskonalenia techniki czytania ze zrozumieniem. Analizują teksty. Układają zdania i krótkie opowiadania. Doskonalą zasady poprawności ortograficznej poprzez rozwiązywanie zagadek, rebusów i krzyżówek. Korzystają z tematycznych  gier planszowych i edukacyjnych.  Ćwiczą wypowiedzi ustne opowiadając przeczytane teksty. Układają ustne i pisemne podpisy do historyjek obrazkowych.

   W ramach projektu „Ja w szkole II” prowadzę zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy w klasach I- III. Zajęcia odbywają się po jednej godzinie raz w tygodniu. Ćwiczenia maja na celu korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się wad postawy. Uczniowie doskonalą sprawność fizyczną, wyrównują zaburzenia w rozwoju motorycznym oraz kształtują nawyk prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach życiowych.

Katarzyna Łapszyńska

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


W Szkole Podstawowej w Pokoju w ramach projektu „Ja w szkole II” dzieci uczestniczą między innymi w zajęciach socjoterapeutycznych - są to zajęcia adresowane do uczniów klas I - III. Mają  one na celu nabywanie umiejętności komunikowania się, rozwijanie umiejętności emocjonalnych, pomaganie w poznaniu samych siebie, budowanie udanych relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Uczniowie uczestniczą również w zajęciach korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Program zajęć ukierunkowany jest na potrzeby dzieci mających trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania. Jego celem jest niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, doskonalenie techniki czytania, utrwalenie zasad pisowni.

Uczniowie podczas zajęć socjoterapeutycznych

Moje dobre i złe zachowanie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Nasz kodeks

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Uczniowie podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych - (Klasa II)

Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Puzzle ortograficzne

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Gra dydaktyczna „Pomyśl, ułóż, sprawdź”- rozpoznawanie rzeczowników

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Opracowanie i zdjęcia -  Barbara Nowacka       


Więcej informacji: Ja w szkole II

Wersja XML