Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ja w szkole

Brak opisu obrazka

Od pierwszego grudnia 2011 r. w szkołach podstawowych w naszej gminie realizowany jest projekt pn.: „JA W SZKOLE”, skierowany do 115 uczniów klas I-III (60 dziewczynek, w tym 2 niepełnosprawne, 55 chłopców) finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dzieci biorą udział w dodatkowych zajęciach, będących kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego. W ramach projektu prowadzone są: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, w tym realizowaną na basenie; specjalistyczne zajęcia terapeutyczne; zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne, przyrodnicze, matematyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne) uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia będą prowadzone do 28.06.2012 r.

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III dwóch szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Pokój, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Przewidywana liczba zajęć do zrealizowania w dwóch placówkach to 1002 godziny lekcyjne.

Dodatkowo do zajęć zakupiono środki dydaktyczne o wartości 6000 zł, wartość projektu to 60 000 zł. Projekt jest realizowany zgodnie z politykami i zasadami wspólnotowymi, w tym z polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju. Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, nr tel. 77 469 30 80.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W Szkole Podstawowej w Pokoju dzieci uczestniczą między innymi w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych, matematyczno-przyrodniczych oraz zajęciach artystycznych.

W ramach zajęć dzieci zgłębiają tajniki przyrody, tworzą prace plastyczne, uczestniczyły także w wycieczce do Izby Leśnej
w Kup

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

fot. Elżbieta Preuhs    

Wersja XML