Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju

                        

 

Beneficjent: Gmina Pokój

Tytuł Operacji: Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju

Operacja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00006-6523.2-SW0810005/17 z 14 grudnia 2017 r.

Cel Operacji: Odtworzenie pierwotnego stanu środowiska poprzez oczyszczenie rowów i zbiorników wodnych na terenie zabytkowego założenia parkowego 

Efekt realizacji zadania/Wskaźniki: Liczba zagospodarowanych terenów: 1

Wartość Operacji: 250 320,00zł

Wkład Funduszy Europejskich: 212 772,00zł

Wersja XML