Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

System teleopieki w gminie Pokój - zapraszamy do zgłaszania się osoby starsze, samotne, schorowane i niesamodzielne

Brak opisu obrazka

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju zaprasza osoby starsze, samotne, schorowane i niesamodzielne do zgłaszania się do pilotażowego systemu teleopieki uruchamianej na terenie Gminy Pokój w ramach projektu partnerskiego dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” na rok 2018/2019

Systemem TELEOPIEKI zostanie objętych pierwszych 13 osób, które pozytywnie przejdą wymagania rekrutacyjne, czyli:

Podopieczny musi:

Przeprowadzając rekrutacje będziemy kierować się zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Zapraszamy osoby starsze, samotne, schorowane i niesamodzielne do zgłaszania się do pilotażowego systemu TELEOPIEKI w Gminie Pokój na rok 2018/2019. Osoby mogą być również zgłaszane przez najbliższą rodzinę, sąsiadów, znajomych za ich upoważnieniem oraz pisemną zgodą.

Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni:

Ewa Wróblewska-Olszewska
Danuta Gryl
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
przy ul .Sienkiewicza 5
tel. kont. 77 4 271 160 wew. 26

 Termin przyjmowania zgłoszeń : 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia

Wersja XML