Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim

Brak opisu obrazka


Informacja o projekcie

Gmina Pokój jako Lider projektu w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie i Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, realizuje projekt o wartości 3.800.000 zł pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V  Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury.

Okres realizacji projektu: od maja 2017 r. do czerwca 2019 r.

Projekt przewiduje realizację następujących działań:

 1. Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego założenia parkowego w Pokoju – W ramach projektu ogrodzenie parku o długości ok. 1,5 km będzie częściowo odbudowane, a częściowo poddane pracom konserwatorskim. Elementy ogrodzenia zostaną odbudowane na podstawie materiałów źródłowych i wytycznych zgodnych z pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 2. Konserwacja i odbudowa zabytków architektury na terenie założenia parkowego – Rzeźby parkowe oraz elementy architektury zabytkowej zostaną odbudowane lub poddane pracom konserwatorskim i restauratorskim w oparciu o zachowane elementy, materiały źródłowe i wytyczne zgodne z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Prace konserwatorskie i renowacyjne realizowane będą w jednej części przez firmę zewnętrzną, a w drugiej części przez pracowników Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie oraz studentów/absolwentów m.in. z kierunku studiów: architektura o specjalności konserwacja i ochrona zabytków oraz studiów z zakresu historii sztuki, architektury, malarstwa i studiów podyplomowych z konserwatorstwa lub zabytkoznawstwa. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie (studenci/absolwenci ww. kierunków) zostaną przeszkolone w zakresie konserwacji zabytków, a szkolenie będzie obejmowało część teoretyczną oraz praktyczne nabycie umiejętności w zawodzie konserwatora zabytków. Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w zajęciach aktywizacji zawodowej oraz uzyskają pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub założeniu działalności gospodarczej.
 3. Odbudowa zabytków - elementów małej architektury i budowli na terenie założenia parkowego w Pokoju – Elementy małej architektury zabytkowej są w bardzo złym stanie, dlatego część z nich wymaga odbudowania, a pozostałe należy poddać pracom konserwatorskim. Prace będą prowadzone  zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Konserwatora Zabytków.
 4. Działania edukacyjno-informacyjne – Realizacja zadania będzie odbywać się w formie działań edukacyjno-informacyjnych. Planowane jest m.in. przeprowadzenie warsztatów z rękodzielnictwa dla dzieci i dorosłych, opracowanie programu „Dziedzictwo kulturowe w domu kultury-prowadzenie zajęć i warsztatów. Poradnik metodyczny", opracowanie i wydanie publikacji „Oddziaływanie na rynek pracy sektora dziedzictwa kulturowego". Efektem tych działań będzie zaznajomienie mieszkańców województwa opolskiego i turystów ze znaczeniem dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny oraz jego wpływem na różne sfery  życia.
 5. Wydarzenia promocyjne – Popularyzacja oraz promocja wiedzy o zabytkach oraz idei ich ochrony realizowana będzie poprzez: opracowanie i stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne pn. „Zabierz rodziców na poszukiwanie skarbów", zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Dlaczego warto chronić zabytki", zorganizowanie konferencji dla branży turystycznej, właścicieli obiektów zabytkowych, wójtów i burmistrzów miast i gmin Opolszczyzny oraz ogólnopolskiej konferencji popularnonaukowej. Ponadto przewidziano opracowanie multimedialnego atlasu, stanowiącego przewodnik po regionie i dziedzictwie kulturowym Opola.

Niektóre z zabytków, które zostaną odnowione dzięki realizacji projektu:


Findlingsblock - głaz narzutowy Brak opisu obrazka


Ruina popiersia księcia Wilhelma Brak opisu obrazka


Salon wodny - ruina, herbaciarnia Brak opisu obrazka


Bogini pokoju Brak opisu obrazka


Śpiący lew Brak opisu obrazka


Minerwa (Atena)  Brak opisu obrazka


Pomnik wdzięczności Brak opisu obrazka


Diana (Artemida) Brak opisu obrazka


Świątynia Wilhelma Eugena Brak opisu obrazka


Apollo  Brak opisu obrazka


Germania Brak opisu obrazka


Wenus (Afrodyta) Brak opisu obrazka

Wersja XML